W3vina.COM Free Wordpress Themes Joomla Templates Best Wordpress Themes Premium Wordpress Themes Top Best Wordpress Themes 2012

Misiunea congregației

Spiritul şi misiunea Operei noastre, care este acela de a reanima în lume credinţa în Dumnezeu, Tatăl tuturor oamenilor, nu se închide în nici un domeniu de muncă apostolică, nici nu se limitează, în sine, la un teritoriu special, ci, în funcţie de indicaţiile Providenţei şi de
capacitatea forţelor sale, Opera este disponibilă pentru orice angajare pentru Împărăţia lui Dumnezeu, oriunde va binevoi el să ne cheme, pentru că „toată lumea este a lui Dumnezeu.
Totuşi, preferinţele Slujitorilor Săraci să fie mereu pentru locurile şi activităţile unde „nu există nimic de sperat din punct de vedere uman”, pentru cei mai săraci, aşa încât această alegere să manifeste mai bine grija părintească a Providenţei divine faţă de toţi fiii săi.
Fidelă faţă de această alegere şi cu spiritul care îi este propriu, Congregaţia se ocupă îndeosebi de următoarele activităţi:
a) Primeşte în Casele sale sau asistă în alte moduri sugerate de timpuri pe copiii nevoiaşi din punct de vedere material şi moral pentru a-i educa creştineşte, formându-i, în funcţie de înclinaţiile şi aptitudinile lor, la viitoare profesie, pentru ca să maturizeze personalitatea lor în plinătatea valorilor religioase, morale şi civile inspirate din Evanghelie. Această activitate este primară şi întâi-născută în Operă şi în ea nu vor trebui să lipsească niciodată Case pentru „creaturi abandonate”
Munca noastră de educaţie şi de asistenţă nu trebuie să fie considerată şi nici redusă la o simplă înlocuire acolo unde există lipsuri din partea societăţii civile. Prezenţa noastră în aceste activităţi este o misiune de credinţă şi de Biserică şi trebuie să exprime originalitatea evanghelică.
Ferm convinşi că binele tinerilor coincide cu formarea totală a „omului nou”, care cere dezvoltarea maximă a capacităţilor lor umane şi dobândirea treptată a unei credinţe profunde, susţinută de o viaţă inspirată din învăţăturile Evangheliei, procesul educativ va trebui să se întemeieze pe criterii de eficacitate, actualitate şi coerenţă creştină. Va trebui să ne apropiem de tineri cu ochi de credinţă, aşa cum ne învaţă Evanghelia şi pedagogia creştină, împreună cu o mare dragoste care ne va face atenţi la toate necesităţile lor. Aceste roade se vor obţine mai bine dacă se convieţuieşte cu ei.
În învăţământ să se dea primul loc catehezei, înţeleasă în sens global, adică formare a omului aşa cum a fost proiectat de iubirea lui Dumnezeu. În acest spirit să fie armonizat tot învăţământul şi opera educativă, în strânsă legătură între profesori şi operatorii educativi, chiar care nu sunt călugări, părinţi, colaboratori, experţi şi ei înşişi cu necesitatea de a fi educaţi, fiecare pentru partea care îi revine în aşa fel încât să formeze o adevărată comunitate educativă, bine armonizată şi unanimă.
b) Ajută, în funcţie de posibilităţi, pe marginalizaţii sociali şi cei neadaptaţi, cu intenţia de a-i recupera, pe cât posibil, la viaţa normală.
c) Găzduieşte şi se îngrijeşte de cei bătrâni,  bolnavi, săraci şi nevoiaşi, aducându-le, prin cea mai iubitoare şi delicată asistenţă trupească şi morală, cel mai mare bine vremelnic şi veşnic.
„Săracii sunt stăpânii noştri” afirmă Întemeietorul. Pentru aceasta, Slujitorul Sărac se va apropia de ei cu spirit sincer de umilinţă şi de slujire, facilitându-le, în felul acesta, descoperirea demnităţii lor de fii ai lui Dumnezeu, preaiubiţi de el pentru că îl reprezintă mai puternic. Slujitorul Sărac va încerca să insufle acest spirit colaboratorilor laici şi întregului ambient
d) Dă creştere şi cultivă vocaţii sacerdotale şi călugăreşti, privind cu largheţe a minţii şi a inimii la necesităţile Bisericii universale, primind în mod gratuit, conform spiritului nostru, tineri sau adulţi care se simt chemaţi la viaţa preoţească sau călugărească, dându-le o solidă formare spirituală, impregnată cu spiritul Operei.
Aceşti aspiranţi vor fi liberi să îmbrăţişeze viaţa călugărească în Institutul nostru sau în oricare altul, de asemenea să se alăture preoţimii diecezane.
Zelul iubitor şi activ pentru vocaţiile sacerdotale şi călugăreşti nu aparţine numai celui care lucrează în mod specific în acest domeniu, ci este un distinctiv al fiecărui Slujitor Sărac. Rugăciunea sa şi interesul său activ trebuie să fie mereu vii şi active pentru acest mare scop de a dărui Bisericii suflete consacrate. Însă să-şi aducă aminte că mijlocul cel mai eficace, după harul lui Dumnezeu, este mărturia trăită a sfinţeniei. Să se facă posibilul pentru ca să existe Case de formare pentru aspiranţii la preoţie şi la viaţa călugărească, conform spiritului Operei.
e) Congregaţia, conform tradiţiei sale constante, se îngrijeşte cu iubire de preoţi, clerici, călugări în dificultăţi deosebite, care aparţin oricărei dieceze sau Institut.
În colaborare cu respectiva autoritate şi cu interesaţii, le va dărui un sprijin fratern pentru a rezolva problemele lor, dându-le tot ajutorul posibil.
f) Exercită apostolatul în parohii, de preferinţă în zonele mai abandonate, cu o acţiune pastorală care să fie mărturie de credinţă în Providenţa paternă a lui Dumnezeu.
Congregaţia acceptă să desfăşoare apostolatul său în parohiile care prezintă necesităţi speciale fie din cauza lipsei absolute de cler, fie datorită sărăciei mari a ambientului fie în situaţii deosebit de dificile.
Călugării care lucrează în parohii să trăiască în colaborare deplină cu organele diecezane, urmând orientările pastorale comune clerului diecezan, frecventând întâlnirile cu confraţii întru preoţie, favorizând în toate modurile comuniunea cu preoţimea locală pentru reciproca îmbogăţire spirituală şi pentru binele sufletelor.
Să se ţină cont că inserarea în pastoraţia diecezană nu elimină nimic din structura călugărească a comunităţii. Viaţa comună nu trebuie să sufere de pe urma acestei inserări.
Munca pastorală să fie făcută în spiritul propriu al Operei; viaţa fiecărui călugăr şi a comunităţii să fie îndeosebi de mărturisire prin abandonarea în mâinile Providenţei divine, amintindu-şi de caracteristica noastră: „Gratis accepistis, gratis date”, în sărăcie, în dezlipire, în unirea inimilor, în predilecţia faţă de cei săraci .
Să se încerce să se formeze la acest spirit şi colaboratorii laici şi toţi credincioşii. Cât priveşte grija faţă de săraci şi de marginalizaţi, să se facă în aşa fel încât să se ia iniţiative practice în favoarea lor, implicând în aceasta toată parohia.
Pentru a iradia în lume spiritul Operei, Slujitorii Săraci, fideli faţă de misiunea de a fi în Biserică un boţ de drojdie evanghelică, vor încerca să îndeplinească în comunitatea locală, eclezială şi civilă, opera de sensibilizare în favoarea săracilor pentru ca aceste comunităţi să se deschidă lor cu primire fraternă. Aceste iniţiative de responsabilizare şi formare vor fi promovate în special printre colaboratorii care prestează slujirea lor în Casele noastre .
„Operele noastre, prezente şi viitoare, pentru a fi legitime şi genuine, corespunzătoare scopului specific al Congregaţiei, vor trebui să poarte mereu amprenta şi sigiliul acelui “Nu vă îngrijoraţi…”.
Nici o operă de binefacere, nici un suflet să nu fie exclus numai pentru acest motiv că lipsesc mijloacele: acestea nu vor lipsi, dacă primim cu credinţă acest suflet şi dacă ne dedicăm cu credinţă acestei opere” .

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


− three = 2

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>